Kunnen we je ergens mee helpen?

Laat dan je gegevens hier achter. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Privacy statement - stampCard

Inleiding

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en hier zorgvuldig mee om te gaan. Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door StampCard vof, en beschrijft welke persoonsgegevens StampCard vof verwerkt en hoe deze worden gebruikt. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle gegevens betreffende de Gebruiker, waarmee de gebruiker direct of indirect herleid kan worden. De in dit Privacy Statement genoemde gegevens en informatie, kunnen persoonsgegevens bevatten.


Middels de Diensten van StampCard vof kan de Gebruiker, deelnemen aan een digitaal loyaliteitsprogramma, uitsluitend voor gebruik onder toepasselijkheid van de Gebruikersvoorwaarden van StampCard vof. StampCard vof is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van de Website en de Diensten.


Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelt StampCard vof gegevens over de Gebruikers wanneer zij zich voor het eerst registreren voor de Diensten, als zij vervolgens gebruik maken van de diensten en bij elk contact tussen StampCard vof en de Gebruiker. De informatie wordt (soms in combinatie met andere informatie) gebruikt om de Diensten te kunnen bieden, te kunnen verbeteren of toe te spitsen op persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker of om ondersteuning te bieden aan de Gebruiker, en voor andere doeleinden die in dit Privacy Statement worden beschreven.


Definities

 • Account: De persoonlijke registratie, bestaande uit de e-mailadres (gebruikersnaam), wachtwoord, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, waarmee de Gebruiker toegang tot de Diensten krijgt.
 • Apparaten: De apparaten waarop de Website bezocht kan worden of waarmee gebruik gemaakt kan worden van de StampCard app.
 • Diensten: Het geheel van services en producten die StampCard vof beschikbaar maakt aan gebruikers voor gebruik uitsluitend onder de toepasselijkheid van de Gebruikersvoorwaarden van StampCard vof.
 • Gebruiker: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een service van StampCard vof afneemt.
 • Privacy Statement: Het onderhavige Privacy Statement van StampCard vof.
 • Reward: een goed of dienst verstrekt door een Vendor aan een Gebruiker in ruil voor Stamps.
 • Stamp: een waarde drager. StampCard vof of Vendors kunnen Stamps verschaffen aan Gebruikers. Gebruikers kunnen Stamps gebruiken om Rewards aan te claimen.
 • StampCard: de spaarkaart in digitale vorm van een Gebruiker bij een Vendor, deze kan een Gebruiker openen via de StampCard app.
 • StampCard app: de app die Gebruikers op hun smartphone instaleren om gebruikt te maken van de Diensten.
 • StampCard vof: Het bedrijf dat de StampCard ontwikkeld beheert en uitgeeft, StampCard vof is gevestigd aan de Pilotenespel 15-1, te (8923 BE) Leeuwarden (KvK 69059292).
 • Transactie: De handeling bij een Vendor waarmee een Gebruiker Stamps ontvangt of Stamps inwisselt voor het claimen van een Reward.
 • Vendor: een bedrijf of persoon in de hoedanigheid van beroep of bedrijf die gebruik maakt van de Diensten zodat Gebruikers bij de Vendor Transacties kunnen uitvoeren.
 • Website: De Website van StampCard vof.

Hoe verzamelen wij informatie?

StampCard vof verzamelt informatie over de Gebruikers op de volgende manieren:


Direct van de betrokken persoon zelf: bijvoorbeeld als de betrokken persoon zich registreert als Gebruiker om van de Diensten gebruik te maken, als hij zich opgeeft voor een speciale actie of promotie van StampCard vof, als een Gebruiker een Transactie verricht, als een Gebruiker een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met StampCard vof, bijvoorbeeld over het gebruik van de Diensten.


Als gevolg van het gebruik van de Diensten: Gebruikers hebben met hun Account toegang tot de Diensten van StamCard vof. Aan de hand van het Account kan StampCard vof bijhouden welke gebruik Gebruikers maken van de Diensten.


Van derden: bijvoorbeeld als een bezoeker van de Website of een Gebruiker van sociale netwerk functies gebruikt die zijn geïntegreerd in onze Diensten, kan StampCard vof bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk.


Welke informatie verzamelen wij over Gebruikers

StampCard vof verzamelt en verwerkt de volgende informatie over de Gebruikers, voor de doeleinde die elders in dit Privacy Statement zijn toegelicht:


Contactgegevens en Account: StampCard vof bewaart de gegevens die Gebruikers opgeven als zij zich middels het Account registreren (e-mailadres (gebruikersnaam), wachtwoord, voornaam, (tussenvoegsel), achternaam, geboortedatum, woonplaats en geslacht). Bij de registratieprocedure wordt aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet.


Informatie die door Gebruikers in onze Diensten wordt gepost: StampCard vof kan bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om een reactie te plaatsen in onze Diensten. StampCard vof mag deze informatie tonen in onze Diensten of op de Website of in apps of sociale media tools die zij ontwikkelt om de Diensten te bieden of promoten.


Informatie over de Transacties: StampCard vof houdt informatie over de transacties (stempelen of Rewards claimen, Stamps/Reward, bedrijf, datum en tijd) bij.


Andere informatie over het gebruik van de Website en de Diensten: StampCard vof kan ook meer algemene informatie verzamelen over het gebruik dat Gebruikers en Website bezoekers maken van de Website, en het gebruik dat Gebruikers maken van de Diensten, bijvoorbeeld door bij te houden hoe vaak en vanaf welk IP-adres de Gebruiker inlogt, met welke browser en/of Apparaat de Website bezocht wordt of welke interactie de Gebruiker of bezoeker van heeft bij het gebruik van onze Website of Diensten.


Informatie over reacties op e-mails: Als StampCard vof e-mails verstuurt aan de Gebruikers, kan informatie worden verzameld over de manier waarop de Gebruiker reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan wordt geklikt.


Informatie naar aanleiding van contact met Gebruikers: bijvoorbeeld als een Gebruiker een vraag stelt per e-mail of contact opneemt met de telefonische helpdesk.

Hoe gebruiken wij deze informatie

Om de Diensten te kunnen bieden: StampCard gebruikt bijvoorbeeld het Account om je toegang te verlenen tot de Website en de Diensten om na te gaan of de Gebruiker voldoet aan de gestelde eisen. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de Diensten of gepland onderhoud (service e-mails).


Voor de afwikkeling van transacties: voor het succesvol afhandelen van een transactie registreren wij de Account gegeven, bedrijfsgegevens, Transactie gegevens.


Om de Diensten en Website te verbeteren en trends te identificeren: StampCard gebruikt de gegevens van alle Gebruikers om te analyseren hoe de Website en Diensten worden gebruik en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Diensten en Website. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welke typen Apparaten of browsers Gebruikers gebruik maken van de Diensten en/of Website.


Om misbruik tegen te gaan: StampCard vof verwerkt de informatie over de Gebruikers en het gebruik van de Dienst ook om misbruik van de Diensten tegen te gaan.


Voor marktonderzoek: StampCard vof kan contact opnemen met Gebruikers, voormalige Gebruikers en bezoekers van de Website die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek. Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. StampCard vof kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan Gebruikers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien zij daarvoor eerst toestemming hebben gegeven.


Voor marketing doeleinden: StampCard vof kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om per e-mail, in onze de StampCard app, op de Website of andere daarvoor geschikte gerichte media, acties of aanbiedingen van zichzelf onder de aandacht brengen, of om gebruikers op de hoogte te houden over onze Diensten. Gebruikers kunnen zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden. Voor anderen dan Gebruikers geldt dat StampCard hen alleen zal benaderen als de betrokkene daarom gevraagd heeft, bijvoorbeeld door zich daarvoor op te geven.


Voor het informeren van Vendors: StampCard helpt Vendors bij het inzicht krijgen van haar klanten. Daarvoor spelen wij het Account en de transactie gegevens en eventuele inzichten door naar Vendors waarbij de Gebruiker een StampCard heeft. Het is tevens mogelijk dat trends of informatie van Gebruikers geanonimiseerd worden gedeeld met Vendors waarvan een Gebruiker nog geen StampCard heeft.


Naleving wet- en regelgeving: informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op StampCard vof rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.


Om andere redenen die bij wet zijn toegestaan of voorgeschreven: in uitzonderlijke omstandigheden kan StampCard vof gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden als de wet dat toestaat of voorschrijft. Bijvoorbeeld als StampCard op last van de rechter op opsporingsinstanties gegevens moet opleveren.


Met wie delen wij deze informatie

Met (andere) leveranciers van StampCard vof: StampCard vof kan informatie over Gebruikers doorgeven aan leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Diensten te realiseren (bijvoorbeeld een mailingbedrijf, call center, of marktonderzoeksbureau).


Met Vendors: StampCard deelt informatie over Gebruikers met Vendors.


Met andere partners van StampCard vof: met toestemming van de Gebruikers kan StampCard vof ook informatie verstrekken aan andere door StampCard geselecteerde partners voor marketing doeleinden.


Met autoriteiten en anderen: in uitzonderlijke gevallen kan StampCard vof gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als StampCard vof daartoe verplicht is op grond van de wet of p last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.


De rechten van Gebruikers ten aanzien van hun informatie

Gebruikers kunnen ten alle tijden en zonder kosten inzicht krijgen in de informatie die zij aan StampCard vof hebben verstrekt en desgewenst aanpassen. Ook kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van StampCard vof of Vendor. Dit kan in de StampCard app of Website worden aangegeven.


Personen jonger dan 16 jaar

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben (minderjarigen), mogen zich uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijk voogd registreren als Gebruiker. De ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige Gebruiker dienen in het belang van de minderjarige Gebruiker dit Privacy Statement te lezen en kunnen in plaats van de minderjarige Gebruiker de rechten van de betreffende Gebruiker uitoefenen. StampCard vof raadt ouders of wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het gebruik dat een minderjarige Gebruiker of gebruiker maakt van de Dienst om dergelijke Gebruikers bewust te maken van het gebruik van hun persoonsgegevens kan worden gemaakt op grond van dit Privacy Statement.


Beveiliging van informatie

StampCard vof handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van informatie over Gebruikers en bezoekers van de Website en/of StampCard app dat gezien dat stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.


Links naar websites van derden

De Website of StampCard app kunnen links naar andere websites bevatten. StampCard kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens en de inhoud van deze websites door de organisaties die deze websites aanbieden. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende website.


Contact opnemen

Vragen over dit Privacy Statement, of over de wijze waarop StampCard vof gegevens van Gebruikers verwerkt kunnen gesteld worden via support@stampcard.nl.


Aanpassingen van het Privacy Statement

StampCard vof behoudt zich het recht voor, om van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Gebruiker dient dit Privacy Statement dan ook regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen. De meest actuele versie van het Privacy Statement kan altijd op de Website geraadpleegd worden.

Gebruikersvoorwaarden StampCard

Versie: 1.0, laatst gewijzigd op: 5 juli 2017.

We hebben geprobeerd om dit document zo duidelijk mogelijk op te stellen en zo weinig mogelijk juridisch taalgebruik te gebruiken. Maar wij willen toch een aantal begrippen toelichten aan het begin van dit document.


Het geheel van producten en diensten die StampCard vof levert noemen wij in dit document Diensten. Een Stamp is een waarde drager waarmee je voor Rewards spaart bij bedrijven. Rewards zijn beloningen die je krijgt inruil voor een bepaald aantal stamps.

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

 • StampCard vof
 • Pilotenespel 15 – 1
 • 8923 BE, Leeuwarden
 • E-mailadres: info@stampcard.nl
 • KvK-nummer: 69059292
 • Btw-identificatienummer: NL857710801801

Artikel 2 – Rechten die wij jou verlenen

StampCard vof verleent je een persoonlijke, royaltyvrije, niet-toewijsbare, niet-exclusieve, herroepbare en niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Diensten.


Eventuele software die we aan jou verstrekken kan mogelijk automatische updates, upgrades en andere nieuwe voorzieningen downloaden en/of instaleren.


Je mag geen enkel onderdeel van onze Diensten kopiëren, wijzigen, distribueren, verkopen of in lease geven. Het is ook niet toegestaan de software te onderwerpen aan reverse-engineering of te proberen de broncode van de software te achterhalen, tenzij wetgeving deze beperking verbiedt of je onze schriftelijke toestemming hebt om dit te doen.


Artikel 3 – Levering en uitvoering

In veel van onze Diensten kun je inhoud genereren, uploaden, plaatsen, inzenden en ontvangen. Wanneer je dat doet, blijven de eigendomsrechten met betrekking van die inhoud die jou toebehoren van jou. Maar jij geeft ons toestemming om die inhoud te gebruiken.


Voor deze inhoud verleen je StampCard vof een wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om die inhoud te hosten, op te slaan, te gebruiken, weer te geven, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te bewerken, te publiceren en te verspreiden zolang je de Diensten gebruikt. Deze licentie is bedoeld voor het beperkte doel om de Diensten te exploiteren, ontwikkelen, leveren, promoten en verbeteren en voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe Diensten.


Hoewel we dat niet verplicht zijn, kunnen we je inhoud op elk moment en om welke reden dan ook raadplegen, bekijken, screenen en verwijderen, bijvoorbeeld als we denken dat je inhoud in strijd is met deze Gebruikersvoorwaarden. Jij blijft echter volledig zelf verantwoordelijk voor de inhoud die je maakt, uploadt, plaatst, verstuurt of opslaat door middel van de Diensten.


De Diensten kunnen advertenties bevatten. Als tegenprestatie voor het feit dat StampCard vof je toegang verleent en je gebruik laat maken van de Diensten stem je ermee in dat wij, StampCard vof en onze externe partners advertenties in de Diensten plaatsen, waaronder gepersonaliseerde reclame op basis van informatie die je ons verstrekt of die wij over jou verzamelen of krijgen. Omdat de Diensten inhoud bevatten die jij en andere gebruikers ons verstrekken, kunnen er soms advertenties bij jouw content verschijnen.


We vinden het altijd leuk om iets van onze gebruikers te vernemen. Maar als je vrijwillig feedback of suggesties geeft, houd er dan rekening mee dat we je ideeën kunnen gebruiken zonder jou compensatie te geven.


Artikel 4 – De inhoud van anderen

Veel van de inhoud van onze Diensten is gemaakt door gebruikers, uitgevers en andere derden. De volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de persoon of organisatie die deze heeft toegevoegd. Het maakt niet uit of deze inhoud is toegevoegd voor publicatie of privé is verzonden. Hoewel StampCard vof zich het recht voorbehoudt alle inhoud die wordt weergegeven binnen de Diensten na te kijken en inhoud die in strijd is met deze Gebruikersvoorwaarden te verwijderen, betekent dit niet direct dat we alles bekijken. We kunnen dus geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor inhoud die door anderen wordt aangeboden via de Diensten, en doen dat dan ook niet.

Artikel 5 – Privacy

Je privacy is belangrijk voor ons. Hoe er met je gegevens wordt omgegaan wanneer je onze Diensten gebruikt, kun je lezen in het Privacy- en cookiestatement. We raden je aan het Privacy- en cookiestatement zorgvuldig te lezen, omdat je er, door onze Diensten te gebruiken, mee instemt dat jouw informatie door StampCard vof kan worden verzameld en gebruikt.

Artikel 6 – Respect voor de rechten van anderen

StampCard vof respecteert de rechten van anderen. Dat verlangen we ook van jou. Daarom mag je de Diensten niet gebruiken op een manier die:

 • Inbreuk maken op het portretrecht, de privacy, het auteursrecht, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen;
 • Lasterlijk is;

Je moet ook de rechten van StampCard vof respecteren. Deze voorwaarden verlenen je geen enkel recht op:


 • Het gebruik van merken, logo’s, ontwerpen, foto’s, video’s of andere materialen die worden gebruikt in onze Diensten;
 • Het kopiëren, archiveren, downloaden, uploaden, distribueren, verspreiden via een perssyndicaat, uitzenden, uitvoeren, weergeven, beschikbaar maken of op andere wijze gebruiken van delen van de Diensten of inhoud binnen de Diensten, op andere manieren dan door deze voorwaarden toegestaan;
 • Het zonder onze toestemming gebruiken van de Diensten of binnen de Diensten aangeboden tools voor commerciële doeleinden.

Artikel 7 – Respect voor auteursrecht

We respecteren auteursrechtwetgeving. We nemen dan ook alle redelijke stappen om materiaal dat inbreuk maakt op deze bepalingen, en waarvan we op de hoogte zijn, direct uit onze Diensten te verwijderen. Als StampCard vof er achter komt dat een van de gebruikers bij herhaling inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht, nemen we in het kader van onze bevoegdheid redelijke stappen om het account van de gebruiker te beëindigen.

We maken het eenvoudig voor jou om verdenkingen van inbreuk op het auteursrecht te melden. Als je gelooft dat iets in de Diensten inbreuk maakt op jouw auteursrecht of auteursrecht dat door jou wordt beheerd, kun je dit formulier invullen.

StampCard vof copyright@stampcard.nl

Een melding van inbreuk op een auteursrecht moet de volgende informatie bevatten om in behandeling te worden genomen.

 • de fysieke of elektronische handtekening van een persoon die is gemachtigd om te handelen uit naam van de eigenaar van het auteursrecht;
 • een aanduiding van het auteursrechtelijke werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt;
 • een aanduiding van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van de inbreuk makende activiteit en dat moet worden verwijderd, of de toegang waartoe moet geworden geblokkeerd, en voldoende informatie om ons redelijkerwijs in staat te stellen het materiaal te vinden;
 • je contactgegevens, inclusief je adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een persoonlijke verklaring dat je oprecht gelooft dat het gebruik van het materiaal waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de auteursrechtelijke eigenaar, zijn/haar vertegenwoordiger of de wet;
 • een verklaring dat de informatie in de melding waarheidsgetrouw is en, op straffe van meineed, dat je gemachtigd bent te handelen in naam van de eigenaar van het auteursrecht.

Artikel 8 – Veiligheid

We doen ons best om de Diensten een veilige plaats te maken voor alle gebruikers. Maar we kunnen het niet garanderen. Daar kun jij een belangrijke rol spelen. Door de Diensten te gebruiken, verklaar je het volgende:


 • Je zult de Diensten niet gebruiken voor doeleinden die illegaal of in strijd met deze Voorwaarden zijn.
 • Je zult geen robot, spider, crawler, scraper of andere geautomatiseerde methode of interface gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Diensten of gegevens van andere gebruikers te verzamelen.
 • Je zult geen externe toepassingen gebruiken of ontwikkelen die dingen doen met de inhoud van de Diensten of inhoud of gegevens van andere gebruikers zonder onze schriftelijke toestemming.
 • Je zult de Diensten niet gebruiken op een wijze die het volledige genot van de Diensten door andere gebruikers zou kunnen beïnvloeden, verstoren of belemmeren, of die de Diensten op welke manier dan ook zou kunnen schaden, uitschakelen, overbelasten of de werking van de Diensten zou kunnen hinderen.
 • Je zult het account, de gebruikersnaam of het wachtwoord van een andere gebruiker niet gebruiken of proberen te gebruiken zonder zijn/haar toestemming.
 • Je zult geen logingegevens vragen aan een andere gebruiker.
 • Je zult geen inhoud plaatsen die pornografie, openlijk geweld, dreigementen, haatdragende opmerkingen of aansporingen tot geweld bevat.
 • Je zult geen virussen of andere kwaadaardige code uploaden, of op andere manieren de beveiliging van de Diensten ondermijnen.
 • Je zult niet proberen door ons gebruikte mechanismen voor inhoudsfiltering te omzeilen, of proberen toegang te verkrijgen tot onderdelen of voorzieningen van de Diensten waarvoor je niet bent gemachtigd.
 • Je zult onze Diensten, systemen of netwerken niet onderzoeken, scannen of testen op zwakke plekken.
 • Je zult geen activiteiten aanmoedigen of stimuleren die in strijd zijn met deze Voorwaarden.

We vinden jouw veiligheid tijdens het gebruik van onze Diensten ook heel belangrijk. Gebruik de Diensten dus niet op zodanige wijze dat je aandacht wordt afgeleid van verkeers- of veiligheidsvoorschriften. Gebruik StampCard nooit tijdens het rijden. En breng jezelf of andere nooit in gevaar door het gebruik van StampCard.


Artikel 9 – Je account

Jij bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw StampCard-account. Het is dus belangrijk je account te beschermen. Een manier om dat te doen is een sterk wachtwoord te kiezen dat je niet gebruikt voor andere accounts.


Door de Diensten te gebruiken, verklaar je, naast het feit dat je je gezonde verstand zult gebruiken, dat:

 • je niet meer dan één account voor jezelf aanmaakt;
 • je geen nieuw account aanmaakt als we je account hebben uitgeschakeld, tenzij je onze schriftelijke toestemming hebt verkregen om dat te doen;
 • je geen toegang tot je StampCard-account, zult kopen, verkopen, verhuren of in lease zult geven zonder onze schriftelijke toestemming;
 • je je wachtwoord niet zult delen;
 • je je niet zult aanmelden of pogingen zult doen toegang te krijgen tot de Diensten door middel van onrechtmatige toepassingen of cliënten van derden.

Neem onmiddellijk contact op met de ondersteuning van StampCard als je denkt dat iemand anders toegang heeft tot je account.

support@stampcard.nl


Artikel 10 – Kosten voor dataverkeer en mobiele telefoons

Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele mobiele telefoonkosten die zijn verbonden aan het gebruik van onze Diensten, inclusief kosten voor tekstberichten en dataverkeer. Als je niet zeker weet welke kosten dat zijn, raden we je aan contact op te nemen met je mobiele telefoonprovider voordat je de Diensten gebruikt.


Artikel 11 – Diensten van derden

Wanneer je een dienst, voorziening of functionaliteit gebruikt die wordt verzorgd door een derde partij en toegankelijk wordt gemaakt door middel van onze Diensten (met inbegrip van Diensten die we aanbieden in samenwerking met de betreffende derde partij), zijn de voorwaarden van elke partij van toepassing op je relatie met de betreffende partij. StampCard vof is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden van een derde partij of stappen die door de derde partij worden genomen op grond van de voorwaarden van de derde partij.


Artikel 12 – Wijziging en beëindiging van de Diensten

We werken voortdurend aan verbetering van onze Diensten en het ontwikkelen van nieuwe Diensten. Dit betekent dat we soms functies, producten of functionaliteiten toevoegen of verwijderen, maar ook dat we de Diensten helemaal kunnen opschorten of beëindigen. We kunnen dit op elk moment doen, en in dat geval proberen we je daarvan vooraf op de hoogte te stellen, maar dat is niet altijd mogelijk.


We hopen dat je je leven lang StampCard blijft gebruiken, maar je kunt deze overeenkomt op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door je account te verwijderen.


StampCard vof kan deze overeenkomst met jou ook op elk moment beëindigen, om welke reden dan ook. En hoewel we proberen je hierover vooraf te informeren, kunnen we dat niet garanderen. Ons recht om deze overeenkomst te beëindigen, betekent dat we de levering van de Diensten aan jou kunnen stopzetten of nieuwe of aanvullende beperkingen kunnen vaststellen voor je gebruik van de Diensten. We kunnen je account bijvoorbeeld deactiveren bij langdurige inactiviteit en we kunnen je gebruikersnaam op elk moment intrekken, om welke reden dan ook.


Artikel 13 – Vrijwaring

Je stemt er, voor zover wettelijk toegestaan, mee in StampCard vof, directie, functionarissen, aandeelhouders, werknemers, licentiehouders en agenten te vrijwaren van, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle klachten, aanklachten, vorderingen, schade, verliezen, kosten, aansprakelijkheden en onkosten (met inbegrip van advocaatkosten) als gevolg van, voortkomend uit of op enigerlei wijze in verband met (a) jouw toegang tot of gebruik van de Diensten, of (b) jouw inhoud; en (c) jouw schending van deze Voorwaarden.


Artikel 14 – Vrijwaringen

We proberen de Diensten altijd in bedrijf en zonder hinderlijke storingen te houden. Maar we beloven niet dat we daarin zullen slagen.


De Diensten worden geleverd “zoals ze zijn” (“as is”) en “zoals ze beschikbaar zijn” (“as available”) en voor zover wettelijk toegestaan, zonder enige garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden inzake verkoopbaarheid, goede kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom, rustig genot en niet-inbreukmakend karakter of die voortvloeien uit bepaalde handelspraktijken. Bovendien kunnen we, omdat StampCard vof tracht een goede gebruikersbeleving te bieden, niet garanderen dat: (a) de Diensten altijd veilig, foutvrij en actueel zullen zijn; (b) de Diensten altijd werken zonder vertragingen, onderbrekingen of tekortkomingen, of (c) dat inhoud of informatie die je verkrijgt via de Diensten actueel of accuraat zal zijn.


StampCard vof aanvaard geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor inhoud die jij, een andere gebruiker of een derde maakt, uploadt, plaatst, verstuurt of bewaart op of via onze Diensten. Je begrijpt en stemt ermee in dat je inhoud te zien kunt krijgen die mogelijk beledigend, illegaal, misleidend of anderszins ongepast is. StampCard is hier niet verantwoordelijk voor.


Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

Je gebruikt onze diensten voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die je als gevolg van het gebruik van onze dienst mocht lijden.


Artikel 16 – Nakoming van de StampCard

StamCard vof zal er ten alle tijden alles aan toen om er op toe te zien dat bedrijven die gebruik maken van onze Diensten correct omgaan met onze producten. StampCard vof is echter niet aansprakelijk voor het niet correct voldoen door een bedrijf, bijvoorbeeld als je niet je stempels of je reward krijgt. Mocht dit zich voordoen laat het ons dan wel weten zodat wij actie kunnen ondernemen en kunnen kijken hoe wij jou richting het betreffende bedrijf kunnen helpen.


Artikel 17 – Beslechting van geschillen

Praat met ons als je je zorgen maakt. Neem gerust eerst contact met ons op, dan doen wij ons best om het probleem op te lossen.


Artikel 18 – Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen de StampCard vof en de afnemer of gebruiker waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 19 – Aanvullende voorwaarden voor specifieke diensten

Vanwege de verscheidenheid van onze Diensten moeten we soms voor specifieke Diensten aanvullende voorwaarden opstellen. Deze aanvullende voorwaarden, die beschikbaar zijn bij de betreffende Diensten, worden vervolgens onderdeel van jouw overeenkomst met ons als je die Diensten gebruikt. Als een deel van deze aanvullende voorwaarden in strijd is met deze Voorwaarden, dan zijn de aanvullende voorwaarden leidend.


Artikel 20 – Afsluitende bepalingen

 • Deze Voorwaarden vormen (samen met eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke Diensten die je gebruikt) de volledige overeenkomst tussen jou en StampCard vof en prevaleren over eventuele eerdere overeenkomsten.
 • Deze Voorwaarden scheppen geen rechten voor en dragen geen rechten over aan begunstigde derden.
 • Als we een bepaling in deze Voorwaarden niet afdwingen, betekent dat niet dat we afstand doen van deze bepaling.
 • We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend.
 • Je mag je rechten of plichten onder deze Voorwaarden niet zonder onze toestemming overdragen.

Contact met StampCard vof

StampCard vof verwelkomt opmerkingen, vragen, aanmerkingen en suggesties. Je kunt ons feedback sturen op: support@stampcard.nl.